دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : هانیه   جعفری

پست الکترونیکی : h-jafary@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیوشیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زیست شناسی(بیوشیمی)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

هانیه جعفری

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^